Former Team Members

Kevin Guo 2008-2011
Joel Sher 2011
Alex Aydt 2012-2015
Tiffany Gustafson, PhD
2010-2012
Andy Zhou 2011-2012
Sruti Suresh 2013
Qian Cao 2011-2013
Eric Choi 2011
Daniel Salo 2013-2014
Shawn He 2013- 2016
Lydia Lin 2014
Shane Blair 2015
Hairong Zhang 2013-2016
Garett Gonzales 
2012-2013
Michael Xi  2014 -2016
George Tourkakais 
2014-2016  
Seth Adler 2016 -2017
Alexander Tan 2015
Cho Zou 2016 -2017
Owen Peng 2014-2017
Steve Wang 2011-2018
Shiva Basir, MS
2018- 2019
Atul Srinivasan 2017
Kathleen Xu 2016-2017
Omar Elganzouri 2017-18
Trisha Venkatesh 2016
Any Yu 2017-2018
Tommy Du  2012-18
Steven Zeng 2018-2019
Natalia Zhegalova, PhD
2011-2014
David Kim 2012-2015
Dennis Shi 2013- 2015
Cristina Williams 2014
Qian Wu 2015-2016
Shruthi Ramalingam 2016
Niki Sharma 2016-17
Yifan Zhang 2017-2018
Haiying Zhou, PhD  2013-19